BELEDİYEBAŞKANLIĞI

                                                   HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULANHİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMASÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)

1

Yapı Kullanım izin Belgesi

1- Toprak Vizesi,

2- Temel Vizesi,

3- Isı Yalıtım Vizesi|

4- Kanal Vizesi

5. Demir Vizesi

6- Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi

7- Cins Değişikliği Yazısı

8- 13*18 Ebadında On ve Arka Cephelerden 2'serAdet Fotoğraf,

9- Cevre Düzeni Vizesi/Ağaç Ücreti

10- Asansör Ruhsatı,(Projede asansör varsa)

11- işgaliye Borcu Olmadığına Dair Yazı,

12 -Kazan TSE Belgesi(merkezi sistem ısıtmalarda)

13- Doğalgaz Tesisatlarının EGO'dan Kontrolü,

14- SSK'dan ilişiksiz Belgesi,

15- Telefon Ankastre Vizesi,

16- Ank Bşb.Bld.sinden Numarataj Yazısı,

17 -Sığınak Raporu

18- İş bitirme Tutanağı

19- Harç ve Ücretler

20- Mal Sahipleri Taahhütnamesi

21- Bşb. Bld. İtfaiye Daire Bşk. Yangın Yönetmeliğine Uygunluk Yazısı

22- İskân Dilekçesi

1 GÜN

2

Çap

1-Aplikasyon Krokisi,

2- Tapu Fotokopisi,

3- Harç Makbuzu

1 Gün

3

Kuşat Ruhsat işleri

1- Kimlik Fotokopisi,

2- ÇTV Kaydı,

3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,

4-  1 Adet Fotoğraf,

5- Ustalık Belgesi,

6- Kira Kontratı Fotokopisi,

7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı

8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,

9- Motor Beyannamesi,(İşyerinde motor çalıştıracaksa)

10- Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi

11- İtfaiye Raporu,

1 Gün

4

Yol geçiş izinleri

1-      Başvuru Dilekçesi

2-      İmar planı

3-      Vaziyet planı

4-      Aplikasyon krokisi

5-      Tapu senedi

6-      Karayolları 8. Bölge Müd. Yazılan yazı

7-      Karayolları 8. Bölge Müd. Uygunluk yazı

1 Gün

5

Parselasyon Planları

1-      Başvuru Dilekçesi

2-      Tapu Senedi

3-      İmar Planı (Beld imar planı içinde ise)

4-      Tescil dosyası

10 Gün

6

Nikâh işlemleri

1- Nüfus Cüzdanı,

2- Nüfus Kayıt Örneği,

3- Evlenme Beyannamesi,

4- Fotoğraf,

5- Sağlık Raporu,

6- İzin Belgesi.

1 Gün

7

İfraz ve Tevhit İşlemleri

1-      Dilekçe

2-      Tapu Kaydı

3-      Kadastro Çapı

4-      Tevhit ve ifraz dosyası

10 Gün

8

İhale işlemleri

1-İhale Dosyası

2- İlan

3- İhale yapılması ve sonuçlanması

20 Gün

9

Gelir tahsili işlemleri

1- Tahakkuk yapılması

2-Tahsilât yapılması

3 Gün

10

Giderlerin ödenmesi

1-Harcama Belgeleri dosyasının hazırlanması

2-Ödeme emri Belgesinin hazırlanması

3- Çek veya ödeme emri

2 Gün

11

İlave, Tadilat ve Mevzi İmar Planları

1-      Dilekçe

2-      Tapu Kaydı

3-      Kadastro Çapı

4-      Yeni İmar paftaları

60 Gün

12

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi (2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı Verilmesi)

1-  Başvuru Beyan Formu2-  İtfaiye Raporu3-  Sorumlu müdür sözleşmesi4-  Devamlı en az 50 işçi çalıştıran ve kanunun 180 nci maddesi      kapsamına giren iş yerlerinde tabip ve sağlık personeli       sözleşmesi5-  Deşarj İzni (Gerekli iş yerlerinden)6-  İşletme Belgesi7-  Sağlık Müdürlüğünce hazırlanacak çevre sağlığı değerlendirme       raporu8-  Sanayi üretimi yapan işyerlerinden yapı kullanma izin belgesi9- ÇET Raporu  (Gereken İşyerlerine)10-Emisyon Raporu (Gereken işyerlerine) 11-Karayollarından Trafik güvenliği için yazı. (Gerekli iş      yerlerinden)12-İş Akım Şeması ile Sosyal Tesisin durumu

1 GÜN

         

 

 

 

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri     .                                  İkinci Müracaat Yeri

İsim            : Mehmet EROL                              İsim           :

Unvan         :  Buharkent Belediye Başakanı     Unvan       :

Adres         : Buharkent Belediyesi            Adres       : Buharkent Belediyesi

Tel              : 0 256 3913024                     Tel            : 0256 3913005
Fax             : 0256 3913005                       Fax          : 0256 3913151