Mal Müdürü : Coşkun KAYA

   Görevleri :

a)     Saymanlık muhasebe yetkilisi olarak görevleri;

Malmüdürü, mevzuat gereği sayman sıfatını taşıdığından, bünyesinde yer alan saymanlıkla ilgili olarak; genel bütçeli daireler veye katma bütçeli idarelerin; gelirlerinin toplanması, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, nakit ve diğer varlıklar ile emanet niteliğindeki değerlerin alınması, saklanması, gönderme ve iadesi, alacak ve borçların kaydı takibi ve bunlarla ilgili bütün işlemlerin muhasebeleştirilmesinden birinci derecede sorumlu olup, Sayıştaya yönetim dönemi hesabı verir.

Malmüdürleri, saymanlık faaliyetlerini 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, Devlet Muhasebesi Yönetmelik hükümleri, Maliye Bakanlığı talimatları ile 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümleri doğrultusunda yürütür.

b)     Milli emlake yönelik görevleri;

Malmüdürü, bağlı ilçe milli emlak servisi vasıtasıyla, Milli Emlak Genel Müdürlüğü görevlerinin ilçeye ilişkin olanlarını yürütür. (Bu görevler genel hatlarıyla; Devletin özel mülkiyetindeki taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi ve trampası, ormanlar ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki diğer yerler ile özel mülkiyetindeki yerlerde bulunan su ürünleri üretim yerleri, kaynak suları ve taş, kum, çakıl ve toprak ocaklarının kiraya verilmesi işlemlerini yapmak. Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden kamu hizmeti için kullanılması gerekli olanları, genem, katma ve özel bütçeli idarelere tahsis işlemlerini yürütmek ve diğer yazılı görevler)

İlçede hazine adına taşınmaz mallarının tapuda tescil ve ferağına ilişkin yetkileri kullanır.

İlçe kamulaştırma kıymet takdiri komisyonuna maliye üyesi  görevlendirmek veya görev almak.

Malmüdürü, milli emlak işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini temin eder, görev alanındaki milli emlak işlemlerinden doğan hak ve alacaklarının zamanında tahakkuk ettirilmesini sağlamakla yükümlüdür.

c)     Muhakemat hizmetlerine yönelik görevleri;

Malmüdürü, hazineyi ilgilendiren veya mali hususları ihtiva eden işlerde gerekli müdafaanameleri hazırlar ve hazine temsilcisi sıfatıyla ilgili adli merciilerde dava açar. Açılmış olan davaların takibini ve sonuçlandırılmasını  hazine vekilinden talep eder. Hazine avukatının bulunmadığı durumlarda bizzat hazine temsilcisi sıfatıyla devlet davalarını takip eder.  Bu iş ve işlemlerini muhakemat servisleri aracılığıyla 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütür.

d)     Vergi dairesi müdürü sıfatıyla görevleri;

24 ARALIK 1994 tarih ve 22151 sayılı resmi gazetede yayımlanan Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinin 7 nci maddesine göre; ilçelerde malmüdürünün yönetimi altında bağlı vergi dairesi kurulur. (Ancak, Maliye Bakanlığının gerekli gördüğü ilçelerde defterdarlığa bağlı bir veya birden çok başkanlık veya müdürlük şeklinde vergi dairesi kurulabilir.)

Bağımsız vergi dairesi bulunmayan ilçelerde malmüdürü, vergi dairesi müdürü yetkisine haiz olup, vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk işlemlerini kanun hükümlerine uygun surette ve zamanında yaptırmak, tahsil ettirmek gerektiğinde haciz kararlarını infaz ettirmek, terkini gereken vergi ve benzeri yükümlülülüklerle ilgili iş ve işlemlerini yaptırmak, yoğun ve yaygın vergi denetimini yaptırmak, gerektiğinde vergi incelemesi yapmak, kanun, yönetmelik ve tebliğlerde kendisine verilen iş ve işlemleri yürütmek yetkisine sahiptir.

e)     İlçe idare kurulu üyesi olarak görevleri;

Malmüdürü, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine göre teşekkül eder ilçe idare kurulunun  üyesidir. İlçe İdare kurulu; kaymakamın başkanlığında tahrirat katibi, malmüdürü, hükümet hekimi, milli eğitim memuriyle tarım memurundan teşekkül eden bir başkan 5 kişilik komisyondan oluşur.

İlçe idare kurulları, idari, iştişari ve kazai olmak üzere türlü karar alırlar. İdare kurullarının idari yetkileri kanun ve tüzüklerle kendilerine verilen fazifelerdir. (Başlıcaları; yeşil kart işlemleri, askerlik kararları, 2022 sayılı yasaya göre maaş bağlama kararları ve diğerleri)

f)       Sosyal yardımlaşma mütevelli heyeti üyesi olarak görevleri;

Malmüdürü, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve bağlı yönetmelik hükümlerine göre; ilçe vakıf heyetinin üyesidir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, mülki amirin başkanlığında; belediye başkanı, ilçe emniyet müdürü, malmüdürü, milli eğitim müdürü, sağlık grub başkanı ve müftü ile hayırsever vatandaşlar arasından seçilen üç kişinin katılımıyla teşekkül eder.

Vakıf mütevelli heyeti haftalık toplantılar düzenleyerek, ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine göre vakıf bütçesinden yoksul ve güçsüz vatandaşlara nakdi veya ayni yardımlar yapar.

g)     Diğer görevleri;

Malmüdürü, yukarıda genel hatlarıyla verilen görevlerinin yanında, özel kanunlarla kendisine veya dairesine tevdi edilen veya Maliye Bakanlığı yetkili birimlerince görevlendirelen iş ve işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmakla görevlidir. Örneğin, 2022 sayılı Kanuna göre yapılacak işlerin sekretarya işlemleri, parti kapatma ve tasfiye işlemleri, mal varlığı araştırma işlemleri, tarımsal arazilerin zarar ziyan tespit komisyon çalışmaları ile sivil savunma ve müdafaa komisyonu çalışmalarındaki görevleri kapsamaktadır.

 İletişim Bilgileri

    Tel: 3914991

3914991