Müdür : Salim AKSOY


Görevleri :

Türk Medeni Kanununun öngördüğü Tapu Sicillerinin düzenli bir şekilde tutulmasını sağlar. Mülkiyet ve Mülkiyet dışındaki ayni ve şahsi hakların Tapu Siciline tescil edilmesini değişiklik, terkin ve  düzeltme işlemlerini yapar. Tapu Sicili Devletin sorumluluğu altında açıklık ilkesine göre tutulur. Tapu Sicil Müdürlüğü kişinin taşınmaz üzerindeki hak ve menfaatlerini kişi ile taşınmaz arasındaki ilişkiyi düzenler.

Tlf : 3913961