İlçe Sağlık Gurup Başkanı : Dr.Birol AYGÜN

Görevleri :
 

İlçedeki sağlık hizmetlerini planlamak, Sağlık Müdürlüğü tarafından gönderilen planların uygulanmasını sağlamak, sağlık hizmetlerinin en yüksek nitelikte yapılabilmesi için gerekli işleri yürütmek,


İlçedeki sağlık hizmetlerini nicelik ve nitelik yönünden sürekli olarak değerlendirmek, ilçedeki sağlık kuruluşları ile ilgili görüşlerini hizmetlerin geliştirilmesi için gerekli gördükleri işleri yıllık olarak Sağlık Müdürlüğüne bir raporla önermek,


İlçedeki kuruluşların görevlerini gerektiği gibi yapabilmeleri için gerekli malzemeyi Sağlık Müdürlüğüne bildirmek; gönderilen araç ve gereç, ilaç, basılı kağıt ve öteki malzemelerin en verimli olabilecek şekilde zamanında ve yeterli sayıda dağıtımını sağlamak,


Sağlık kurum ve kuruluşları arasında eşgüdüm sağlayarak birlikte ve ekip halinde çalışmayı sağlamak,

Sağlık kuruluşlarının hizmetlerini ve buralarda çalışan personelin çalışmalarını denetleyip hizmetin aksayan yönlerini saptamak; bu aksaklıkların nedenlerini belirlemek ve sorunların çözümlenmesi için gereken önlemleri almak; bu amaçla personeli destekleme, güdüleme, eğitme, ödüllendirme ya da cezalandırma işlemlerini yürütmek,
 

İlçedeki Sağlık Personelinin disiplin amirliğini yapmak, sicillerin verilmesini ve özlük haklarının yerine getirilmesini sağlamak,  
 

Sağlık hizmetlerinde sektörler arası işbirliğini sağlamak amacıyla, kamu ve özel sektördeki kuruluşlarla sağlık kuruluşlarının eşgüdümünü sağlamak,

Yeşil Kart Komisyonuna katılım ve bünyemizde bulunan yeşil kart bürosu ile şahısların yeşil kartla ilgili her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi, şahısların araştırılması ve denetimini sağlamak,

Sağlık Grup Başkanlığında aylık hekim toplantılarını yürütmek; bu toplantılarda ilçedeki sağlık sorunlarını ve çözüm yollarını tartışmak, her kademedeki personelin hizmetle ilgili görüş ve önerilerini almak, uygun olanların gerçekleşmelerini sağlamak,
 

Denetimleri mevzuatla Sağlık Bakanlığına verilmiş olan sağlık kuruluşlarını denetlemek ve denetlenmesini sağlamak,
 

İlçe Hıfzısıhha Kuruluna katılarak sekretarya hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,
    İletişim Bilgileri
    Tel:
 0 256 3913001